مشاهیر و مفاخر

برخی مشاهیر بزرگ استان چهارمحال بختیاری

علیمردان خان بختیاری- شیرعلی مردون

(۱۲۷۱ـ۱۳۱۳ ه.ش)
قهرمان مبارز 

سردار بی بی مریم بختیاری

(۱۲۵۱-۱۳۱۶)
از زنان بزرگ مبارز ایران دوران مشروطه و جنگ جهانی اول
 زادگاه : منطقه چغاخور

حسین پژمان بختیاری

(۱۲۷۹-۱۳۵۳ه.ش)
محقق، مترجم و شاعر بزرگ معاصر و از مفاخر ملی
زادگاه : دشتک است

سردار اسعد بختیاری

(۱۲۳۶ـ۱۲۹۶ه.ش)
از سران بزرگ مشروطیت ایران و از مفاخر ملی ایران
زادگاه وی منطقه چغاخور و محل حکومت جونقان میزدج

مشفق ضرغام بروجنی

(۱۲۸۳ـ ۱۳۵۱ ه.ش)
از شاعران بختیاری 

دهقان سامانی

(۱۲۶۰ ـ ۱۳۲۶ قمری)
شاعر نامدار معاصر

عمان سامانی

(۱۲۲۸  ۱۳۲۲ قمری)
شاعر نامدار معاصر

داراب افسر بختیاری

(۱۲۷۹-۱۳۵۰ه.ش)
مشهورترین شاعر گویش بختیاری

دکتر قیصر امین پور

(۱۳۳۸-۱۳۸۶)
از شاعران برجسته کشور

میرزا بیضاء جونقانی

(ازشاعران قدیم استان)

آصف قهفرخی

( ۱۲۷۳ـ ۱۳۳۸قمری)
از شاعران قدیم استان

میرزاحبیب دستان بنی

(شاعر و نویسنده برجسته )

سایر مشاهیر این دیار

صمصام السلطنه بختیاری

نخست وزیر دوره مشروطه

حسینقلی خان بختیاری

ایلخانی بزرگ بختیاری در دوره ناصرالدین شاه

الیاس خان بختیاری

از روسای بزرگ بختیاری در دوره قاجاریه

اسدخان بهداروند بختیاری

سردار مبارز بختیاری علیه حکومت قاجاریه

علی صالح خان بختیاری

سردار سپاه نادرشاه و فاتح قندهار. قبر وی در سرپیر دشتک است

ثریا اسفندیاری

ملکه ایران ازسال ۱۳۲۹تا۱۳۳۶ که به دلیل اختلاف با دربار به جدایی انجامید

دکتر شاهپور بختیار

آخرین نخست وزیر ایران در دوره پهلوی

ابوالقاسم خان بختیار

از مبارزان معروف علیه حکومت محمدرضا شاه

جعفرقلی خان سردار اسعدسوم

از فرماندهان شجاع مشروطیت و وزیر دوره مشروطه

ابراهیم خان ضرغام السطنه

ازسرداران بزرگ مشروطیت ایران

تماس با ما

این تارنما هیچگونه وابستگی اقتصادی، سیاسی و عقیدتی به هیچ گروه و شخصی نداشته و تنها جهت مطالعه و آموزش تهیه شده است