تبارنامه اولاد مشهدی براتعلی از طایفه اولاد حاج علی تش ملامولا ساکن در طایفه کی شیخ عالی در تش کا خدا رحم در بادلان

;