تبارنامه اولاد غفونی از اولاد علی از تش علی اکبر – مشکی

;