تبارنامه اولاد کلهی گنجعلی از تش علی اکبر – مشکی

;