تبارنامه اولاد کلهی روزعلی از تش علی اکبر (مشکی)

;