برابر اظهارات آقای محمد علی رفیع (کیانی) وی از اولاد کلهی قاسم و بهزاد می باشد. ولی به علت دوری از اقوام دقیقا به یاد ندارد که جد او محمد رفیع فرزند بهزاد است یا کلهی قاسم.

;