تبارنامه کروبو کا فتح الله فرزند علی
*چون بعد از مرگ پدر به دنیا آمد، نامش را فتح الله گذاشتند

;