تبارنامه کروبو کا فتح الله فرزند علی

*چون بعد از مرگ پدر به دنیا آمد، نامش را فتح الله گذاشتند