تبارنامه کروبو فتح الله دوم فرزند علی فرزند محمد از تش محمد

;