تبارنامه اولاد عبدالرضا سومین فرزند علیداد طهماسبی ار تش کاخدارحم

;