تبارنامه اولاد براتعلی پنمجین پسر صفر از تش محمد

;