تبارنامه اولاد عیسی فرزمند چهارم علیداد طهماسبی از تش کاخدارحم

;