تبارنامه اولاد خدابخش فرزند دوم علی طهماسبی از تش کاخدارحم

;