تهران

تورنتو

هنگ کنگ

لوس آنجلس

لندن

طایفه بزرگ کی شیخعالی یکی از طوایف زبانزد و افتخار قوم تاریخی بختیاری است که همیشه در تاریخ این مرزبوم درخشیده ودر فرهنگ وبینش اجتماعی سر آمد بوده ودارای مردانی با غیرت و شجاع در برابر ظلم واجهاف به هموطنان خود بوده ومیزان با سوادی٫ آگاهی٫ و مدیریت جامعه در طول تاریخ همیشه زبانزد نه تنها قوم بختیاری بوده بلکه در دوران مشروطه و فتح تهران تعداد بسیاری از سران ان زمان از اعضای طایفه بزرگ کی شیخعالی بودند

چشمه‌دیمه

چشمه‌دیمه، سرچشمه اصلی زاینده‌رود قبل از ایجاد تونل‌های کوهرنگ، در...

Read More