به تارنمای بختیاریها خوش آمدید

مردمان ايل بختياري در چه مناطقي زندگي مي کنند؟

در رشته کوه زاگرس چند منطقه به چشم مي خورد: منطقه شمال که جاده بين شهرهايي چون قزوين، همدان و کرمانشاه آن را منطقه جنوب غربي که در تقسيمات کشوري آن را استان لرستان مي نامند. مشخصه طبيعي اين استان وجود کوه هاي بهم تنيده در قسمتهاي شمالي است که از تراکم آنها در قسمت جنوبي کاسته مي شود. لرستان از نظر تاريخي به دو قسمت "لري کوچک" و "لري بزرگ" تقسيم مي شود. "لري بزرگ" عمدتاً کوه هاي بختياري يافت مي شود و در قسمت "لري کوچک" دو منطقه اصلي ديگر وجود دارد که يکي به نام "کبير کوه" در غرب (يا غرب رودخانه سميره) که آن را "پشت کوه" مي خوانند و ديگري منطقه "پيشکوه".

bakhtland.jpg (8334 bytes)

در "پشت کوه" دو رشته کوه ديده مي شود: يکي رشته کوه هاي بيروني که ارتفاع آن به 1800 متر مي رسد و همچون سدي راه نفوذ از غرب را به منطقه مسدود کرده است. حوزه آبگير رودخانه سميره که دو منطقه پيشکوه و پشتکوه را از يکديگر جدا ساخته است، دره ايست بسيار سرسبز که اطراف آن را کوه هاي بلند فرا گرفته اند. از پيشکوه به طرف شمال شرق، و جلگه هاي آبرفتي خوزستان در ناحيه جنوب مي رسيم. پيشکوه را مي توان به دو منطقه کوچکتر هم تقسيم کرد. يکي در شرق رودخانه کاشغان (کاشگان) و در غرب آب دز و ديگري منطقه شمال غرب کاشغان که خود پيشکوه باشد. "لري بزرگ" دربرگيرنده کوه هاي بختياري است. محدوده اين منطقه در شرق به "آب دز" و در شمال غرب به رودخانه "خوشين" مي رسد. در قسمت جنوب غربي آن استان خوزستان واقع شده و در شمال فلات مرکزي کشور قرار دارد.  کارون رود اصلي جاري در اين منطقه است و ريزآبه هاي متعددي در نواحي مرتفع کوهستاني به آن مي پيوندد، از آن جمله آب دز، آب بازوفت، آب ونک و رود "خوشين" در قسمت جنوبي "خوشين"  منطقه کوهستاني "کوه کيلو" واقع شده است. اين منطقه نسبت به کوه هاي بختياري دور  افتاده تر و عبور از آن مشکل تر است. رودخانه هايي چون مارون، زهره و خرشين در اين منطقه جاريست. نواحي جنوبي منطقه "کوه کيلو" به استان خوزستان منتهي مي شود.

bakhm2.gif (94413 bytes)