به تارنمای بختیاریها خوش آمدید

بيو كولم پات پتيه. 

بيا روي پشتم سوار شو كه پايت برهنه است.

مقصود آدمهائي است كه زياد پرتوقع مي باشند و هميشه انتظار دارند كه ديگران خود را فداي آنها بكنند.

 

يكي گهد يه روز ديت بخير،  گهدم مو امروزم خوب نيد تو از يه روزدي حرف ايزني.

يكي گفت يك روز ديگرت بخير باشد گفتم من امروزم خوب نيست تو از يك روز ديگر سخن  مي گوئي.

اشاره به كساني است كه نمي خواهند براي كسي كاري انجام بدهند و طفره مي روند.

 

 آدم دروگو دشمن خدايه.  

آدم دروغگو دشمن خداست.

( اين مثل در مكالمات روزمره فارسي نيز به همين صورت وجود دارد).

 

 آشپز كه دو تا بو يا سور اي بو يا بي نمك.

 آشپز كه دوتا باشد غذا يا شور ميشود يا بي نمك.

درباره كارهائي است كه بصورت نامنظم بدست چند نفر انجام گيرد كه درست از آب در نيايد.

 

 زهرا نبو سكينه ، مكه نبو مدينه.

زهرا نباشد بجايش سكينه ، مكه نباشد بجايش مدينه.

اگر زهرا نبود سكينه بچايش ، اگر مكه نباشد مدينه بجايش.

كنايه از مثل معروف اگر بلال مرد مگر ديگر اذان گو نيست.

 

 مرغي كه انجير ايخوره نوكس كجه .

مرغي كه انجير ميخورد نوكش كج است.

اشاره به اين شعر:

كار هر بز نيست خرمن كوفتن                   گاو نر مي خواهد و مرد كهن

 

يه سگي بيد آسيونه اي لست ، يه سگ دي ويد او سگنه اي لست.

يك سگي بود آسيا را مي ليسيد.  سگ ديگري آمد آن سگ را مي ليسيد.

 مصداق گدا به گدا رحمت به خدا.

 

بورچال كه هيرنه نسم مال در ارن.

گاو پيشاني سفيد كه نعره ميكشد نصف آبادي فرار مي كنند.

اشاره به طبل ميان تهي و آدمهاي ترسو.

 

آدم خش مامله شريك مال مردمه.

آدم خوش معامله شريك مال مردم است.

 

هر كي سوار هر مردم وابيد زيد پياده اي بو.

 

هر كه سوار خر مردم شد زود پياده ميشود.

براي هميشه نمي شود مردم را بفريبي و با مال مردم زندگي كني.

 

سگ  دسس ايشكنه سيچه ديمس اي بندين.

 

سگ دستهايش مي شكند چرا دمش را مي بنديد.

اشاره به كساني است كه هر كاري را بجاي خود انجام نمي دهند.

 

پيش بارون و كپنك .  

قبل از فرا رسيدن باران نمد پوشيدن .

كنايه از تعجيل در كاري و شروع به عملي كه هنوز فصل آن نرسيده است.

يا پيش از اجل به سراغ مرگ رفتن.

 

زينه راضي ، ميره راضي ، گور بو قاضي .

 زن راضي مرد هم راضي گور پدر قاضي.

اگر دو نفر طرف معامله با هم راضي باشند ديگران دخالتشان بيمورد است.

 

كور و شل ايگو كارانه بكن .

كور به شل مي گويد كارها را بكن .

اشاره به اينكه كار را به نا اهلش سپردن.

 

كچلي زير مي نا كوري تل صهرا.

كچلي در زير سرپوش پيدا نيست و كوري هم در صحراي وسيع و آزاد.

شعر من و مرگ فقرا ، ننگ بزرگان             اين هر سه متاعي است كه آوازه ندارد.

 

آدم گن ز سرچشمه اوايخوره .   

آدم گند از سرچشمه آب مي خورد.

سيب سرخ براي دست چلاق خوب است.

 

الك بگر و نيات هر طور و تو نيشتن و اونون بنير .

غربال بگير جلو رويت هر طور ديگران بتو نگاه كردند به آنها بنگر.

اشاره به اينكه هر كس را بر حسب رفتاري كه با تو دارد با او عمل كن.

 

دو هدر و دا ايبره گور و گا .

دختر به مادر مي برد و گوساله به گاو.

هر كس به اصل خود رجوع مي كند.

 

 تا مال و اي واره ، اره و اي داره .

تا خانواده در اين منزلگاه است ، اره بالاي سرشان آويزان است.

اشاره به اينكه تا رفتار تو بد است توقع خوبي نداشته باش.

 

شاد اويد مهمون ، با لاش بخورم نون.

شاد آمد مهمان كه از پرتو او نان بخورم.

رزق مهمان پيش از خودش مي رسد ( اشاره به مهمان نوازي مردم بختياري).

 

هر كي گپي نداره واسا بردي نشينه .

هر كس بزرگي بالاي سرش نيست بايد در سايه سنگي بنشيند.

اندرز بزرگان را رهنماي زندگي قراردادن و به آنان تكيه كردن.

 

بز شل نيار و نيبو.

بز شل هرگز جلو گله نمي رود.

كار هر بز نيست خرمن كوفتن                گاو نر مي خواهي و مرد كهن

 

بجور جاته بنه پاته . 

اول جايت را پيدا كن   بعد پايت را بنه .

جائي بنشين كه بر نخيزانندت.

 

سگ پير گله اي نيبو.

سگ پير بدرد گله باني نمي خورد.

كار جوانان به جوانان گذار.

 

گرگ زي و گله دارون      خاك من سر يك دارون .    

 

گرگ زد به گله داران          خاك بر سر كسي كه يك گوسفند دارد.

در خانه مور شبنمي طوفان است.

 

بزن و پا خوس ايزنن و دار ميش و پا خوس .

بز را بپاي خودش مي زنند بدار و ميش را هم با پاي خودش.

من اگر نيكم اگر بد، تو برو خود را باش              كه گناه دگري بر تو نخواهند نوشت

 

هر نخريده سيچه آخورس بستن .  

خر نخريده چرا آخور برايش درست كردند.

اشاره به آدم هاي عجول كه پيش از مرگ به مسلخ مي روند.

 

آدم كور بهتر و حونه خوس ره اي بره .

آدم كور بهتر راه خانه خودش را مي داند.

هر كس در كار خودش خبره تر است.

 

تا رهي نري مردنه ني آزمائي .

تا راهي نروي مرد را نمي آزمائي.

مرد در سفر شناخته مي شود.

صفحه قبل   صفحه بعد