عکسهایی که در این قسمت مشاهد می شود تماماً از شهر و منطقه ایذه می باشد.

 

 

شیرهای سنگی بر روی مقبره های دلیران و قهرمانان بختیاری

یک مرد بختیاری

نقشی بر روی سنگ از زمان ایلامی

درختی قدیمی در دشت سوسن

گذرگاه کوچ در منطقه ده دز

نقشی بر روی کوه از زمان ایلامی

دشت اکران نزدیک ده دز

منطقه برنج کاری

منطقه گندم کاری

منظره ای از دشت زیبای سوسن