به تارنمای بختیاریها خوش آمدید

 

اساسنامه انجمن بختیاریان کانادا (شعبه تورنتو)

1 - نام سازمان

انجمن بختیاریان کانادا شعبه تورنتو
2 - اهداف سازمان:
انجمن بختیاریان کانادا مستقل، غیرانتفاعی، غیرمذهبی، و غیر سیاسی است، و بر پایه همکاری و همفکری اعضاء انجمن تشکیل شده است. هدف از تشکیل این انجمن اشاعه و شناساندن فرهنگ غنی بختیاری است.
3- عضویت در سازمان
افرادی که به اشاعه فرهنگ غنی بختیاری علاقه داشته باشند واجد شرایط برای عضویت در انجمن هستند. حق عضویت در انجمن بختیاریان کانادا برای مدت یکسال مبلغ 10$ کانادا می باشد. عضویت برای هموطنان ساکن ایران رایگان می باشد.
3.1 - عضویت افتخاری: افرادی که فعالیتهای ارزنده ای برای انجمن در طول یکسال انجام داده باشند با تصویب هیئت مدیره می توانند به عنوان عضویت افتخاری انجمن درآیند.
4 - هیئت مدیره سازمان
4.1 - اعضاء هیئت مدیره، حداقل 5 نفر می باشند. (برای براه اندازی انجمن برای سال اول 5 نفر داوطلب برای مدت یکسال انتخاب شده و انتخابات مجدد در تاریخ فوریه 2007 انجام می گیرد)
4.2 - اعضاء هیئت مدیره با رأی اعضاء انجمن انتخاب می شوند.
4.2.1 - برای عضویت در هیئت مدیره حداقل یکسال عضویت در انجمن ضروری است.
4.2.2 - برای دادن رأی حداقل 4 ماه عضویت در انجمن ضروری است.
4.3 - اعضاء هیئت مدیره باید دارای اصالت بختیاری باشند. 
4.4 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند.
4.5 - اعضاء هیئت مدیره از بین خود رئیس، خزانه دار، مسئول امور فرهنگی،  مسئول امور عضویت، و مسئول امور اجتماعی را تعیین می کنند.
4.5.1 - در ضمن افرادی که رأی کمتری را آورده باشند به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب می شوند و در جلسات انجمن به عنوان مشاور شرکت می کنند.
4.5.2 - در صورت استعفا یا عدم شرکت یکی از اعضاء هیئت مدیره در سه جلسه متوالی، یکی از اعضاء علی البدل بترتیب آرای اخذ شده به عنوان عضو اصلی، جانشین عضو مستعفی می شود.
4.6 - تصویب و تغییر اساسنامه، با بیش از دو سوم آرای اعضاء انجمن امکان پذیر است.